Went to the Airfield at Luskintyre on Saturday 4th October 2014 and
caught the Tiger Moths which were taking part in the Tiger Air Race.
A long shot at the lineup
VH-ABL                                                       VH-ADW                                                    VH-AJA                                                   VH-AMW
VH-AQJ                                                           VH-AUZ                                                           VH-BAL                                                VH-BAR                                                 VH-BBC
VH-BCI                                                          VH-BFD                                    Stinson L-5B Sentinel VH-BFR                                  VH-BGC                                                    VH-BGO
VH-BNI                                                        VH-BOR                                                           VH-BTP                                                     VH-CCD                                                   VH-COA
VH-CXV                                                       VH-DWP                                     Fieseler Storch - VH-HUN                                          VH-JJW                                                   VH-JME
VH-LJM                                                      VH-MDV                                                       VH-NEI                                     Nanchang CJ-6 - VH-NNC                                         VH-NOV
VH-RJA                                                     VH-RVE                                                        VH-SDR                                                        VH-UEF                                                   VH-UTD
VH-UTE                                                      VH-UXD                                                        VH-UZB                                                         VH-XWL                                                   VH-YYI
Piper Cub - VH-ZBO                                                   VH-ZUP                                                      VH-NNC                                                      VH-NNC                                             Tiger Line-up